top of page

Lokala regler

LOKALA REGLER FÖR TÖREBODA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Hål 4,5,6,7,8,9, Viltstaket med vita toppar markerar banans gräns. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.

2. I övrigt markeras banans gräns med vita pinnar. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.

 

2. Pliktområden (Regel 17)

1. Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor.

2. Om en boll på hål 4 eller hål 10 är i pliktområdet, inklusive om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ, var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen markerad med vita plattor. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål.

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror.

5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

6. Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Gul-svarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt.

2. Avståndsmarkeringar i fairway.

3. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

4. Om spelarens boll träffar ledningsstolpe eller ledningstråd måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 14.6.

5. Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet på hålen 4,5,6,7,8,9 får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkten använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.

 

c) Organiska föremål

1. Alla stenmurar är ett organiskt föremål. Lösa delar av stenmuren får inte avlägsnas. Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 19.5.

 

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.


5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

6. Begränsning av när en boll som spelats från green måste spelas om. 
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
• spelaren, 
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller 
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort). Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med lokal Regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

 

 

bottom of page